நீங்கள் போரெக்ஸ் ட்ரேடிங்கு சரிப் பட்டு வருவீர்களா?

பேராசை – பயம்  பங்கு வணிகத்தில் பலரது நஷ்டத்திற்கும், வீழ்ச்சிக்கும் பேராசையும் பயமும் தான் அதி முக்கியமான கரணங்கள் ஆகும். பேராசையும் பயமும் இரு கண்கள் மற்றும்  நாணயத்தின் இரு பகுதிகள் போல. உதாரணமாக

Continue reading...